Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Sunnah dengan Komunikasi (Kepujian)

R2/221/6/0098

Kod Programtitle bottom left g 4
BI02
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A10081
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Arab & Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Ijazah Sarjana Muda Al-Quran Dan Al-Sunnah Dengan Komunikasi merupakan program ijazah sarjana muda di Jabatan Al-Quran & Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Peradaban Islam. Program ini mengandungi 57 kursus, bernilai 142 jam kredit dan mengambil masa selama 4 tahun. Program ini menekankan pengajian berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai teras major di samping membentuk kemahiran komunikasi sebagai teras minor.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang- kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam salah satu mata pelajaran Pengajian Islam atau Bahasa Arab dan satu mata pelajaran lain; atau

 • Lulus A-Level atau yang setara dengannya dengan lulus minimum satu (1) subjek Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat pangkat Maqbul; atau

 • Lulus Matrikulasi / Foundation / Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dalam bidang berkaitan dengan mendapat PNGK 2.00; atau

 • Diploma Pengajian Islam atau dalam bidang berkaitan (Tahap 4 MQF) dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00; atau

 • Diploma yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang- kurangnya PNGK 2.00 dan lulus mata pelajaran Bahasa Arab asas di peringkat Diploma atau lulus mana-mana mata pelajaran Bahasa Arab di peringkat SPM atau STPM; atau

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti berikut: IELTS 5.0/ CEFR B1 atau setara dengan TOEFL PBT (410-413) atau TOEFL IBT (34) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (36) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 3)

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Pegawai Tadbir, Guru Agama, Perunding Pembangunan Mahasiswa, Pegawai Hal Ehwal Islam/ Pembangunan Keluarga/ Jabatan Agama Islam.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 47,044
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 54,344

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Hubungan Etnik (U1) / Pengajian Malaysia 3(U1)
 • Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas) (U1) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1)
 • Al-Arabiyyah Al-Aliyah Li Aldirasat Al-Islamiyyah I
 • Academic Reading Skills
 • Hafazan Dan Tajwid 1
 • Pengantar Komunikasi
 • Ko-Kurikulum
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 2
 • Fiqh Ibadah Dan Munakahat (U2)
 • Academic Writing Skills
 • Al-Arabiyyah Al-Aliyah Li Aldirasah Al-Islamiyyah II
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan
 • Mustalah Al-Hadith
 • Al-Madkhal Ila Ilm Al-Dakwah
 • Ulum Al-Quran
 • Hafazan Dan Tajwid II
 • Pengucapan Awam
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 3
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Workplace Communication Skills
 • Al-Arabiyyah Al-Aliyyah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Bahasa Mandarin / Bahasa Jepun / Pembangunan Potensi Insan
 • Fiqh Al-Sirah
 • Usul Al-Tafsir
 • Ulum Al-Hadith
 • Mabadi’ Al-Taammul Ma’ Al-Quran
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 4
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Asas Tauhid (U2)
 • Pengantar Akhlak / Al-Tarikh Al-Islami / Falsafah Sains
 • Al-Dakhil Fi Al-Tafsir
 • Aplikasi ICT Dalam Pengajian Alquran Dan Al-Sunnah / Institusi Dan Gerakan Islam Semasa
 • Mabadi’ Al-Taammul Ma’ Alsunnah
 • Ilm Takhrij Al-Hadith
 • Prinsip Periklanan
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 5
 • NPengantar Akidah
 • Metodologi Ahli Tafsir
 • Metodologi Ahli Hadis
 • Komunikasi Antara Budaya
 • Pengantar Perhubungan Awam
 • Pengantar Ilmu Qira’at / Sejarah Mashaf Kontemporari
 • Ilm Rijal Al-Hadith
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 6
 • Dirasat Al-Asanid
 • Al-Tafsir Al-Tahlili
 • Komunikasi Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah
 • Etika Dan Undang-Undang Media
 • Metodologi Penyelidikan
 • Isu-Isu Kontemporari Dlm Pengajian Al-Quran Dan Hadis / Undang-Undang Islam Dan Masyarakat
  Semester 7
 • Al-Tafsir Al-Mawdu’i
 • Kertas Projek
 • Al-Hadith Al-Mawdu’i
 • Penerbitan Radio
 • Tartil Al-Quran / Ibum 4243 Qasas Al-Quran
 •  Khidmat Ummah
  Semester 8
 • Pengantar Syarah Hadis / Dabt Wa Rasm Al-Quran
 • Mukjizat Saintifik Al-Quran Dan Al-Sunnah / Qiraat Dalam Perundangan Islam
 • Komunikasi Antarabangsa
 • Komunikasi Korporat
 • Latihan Industri