Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Bahasa Arab Terjemahan) (Kepujian)

R2/221/6/0236

Kod Programtitle bottom left g 4
BC03
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A8817
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini ditawarkan oleh Jabatan Pengajian Bahasa dan Linguistik Arab (JPBLA), Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Program pengajian ini bersifat single major iaitu terjemahan sebagai teras pengajian dalam pembelajaran bahasa Arab. Hasil pembelajaran program adalah ke arah memperkasa ilmu pengetahuan secara teori dan praktikal dalam terjemahan Melayu-Arab yang ditekuni supaya bakal graduan dapat menyumbang idea, kemahiran dan kepakaran yang diperolehi sepanjang pengajian untuk kelestarian hidup secara seimbang sebagai orang Islam yang mendalami ilmu fardu ain dan fardu kifayah mengikut arus perkembangan teknologi semasa.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / A-Level atau setara dengan lulus penuh dalam dua (2) mata pelajaran atau mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) termasuk salah satu (1) mata pelajaran berkaitan Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya pangkat Maqbul; atau

 • Lulus Matrikulasi/Foundation/Asasi dari mana-mana IPTS/Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dalam bidang Pengajian Islam dengan mendapat PNGK 2.00; atau

 • Lulus Diploma Pengajian Islam (Tahap 4 KKM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti berikut: IELTS 5.0/ CEFR B1 atau setara dengan TOEFL PBT (410-413) atau TOEFL IBT (34) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (36) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 3);

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Guru (Gred DG41), penterjemah Bahasa Arab-Melayu, jurubahasa, ahli akademik (pensyarah muda atau penyelidik), editor, pemandu pelancong, pereka bentuk grafik, pegawai tadbir, pegawai penyelidik bahasa Arab.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 44,973
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 47,938

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Hubungan Etnik (U1) (Warganegara)
 • Pengajian Malaysia 3 (U1) (Antarabangsa)
 • Tamadun Islam & Tamadun Asia (Titas) (U1) (Warganegara)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Antarabangsa)
 • Al-Madkhal Ila Usul Al-Fiqh
 • Academic Reading Skills
 • Hafazan & Tajwid I
 • Al-Sarf Al-Wazifiy
 • Al-Nahw Al-Wazifiy
 • Balaghah I
 • Al-Madkhal Ila ‘Ilmi Al-Lughah Al- ‘Aam
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko Kurikulum
  Semester 2
 • Academic Writing Skills
 • A-Madkhal Ila Usul Al-Fiqh
 • Teknologi Maklumat Dalam
 • Kehidupan Insan
 • Al-Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Al-Madkhal Ila Ilm Al-Tarjamah
 • Hafazan & Tajwid II
 • Mustalah Al-Hadith
 • Ulum Al-Quran
 • Teknik Asas Terjemahan Melayu Arab
 • Al-Madkhal Ila Ilm Al-Dakwah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko Kurikulum
  Semester 3
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Workplace Communication Skills
 • Al-Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Maharata Al-Qiraah
 • Fann Al-Khatabah
 • Asas Terjemahan I
 • Bahasa Melayu Untuk Tujuan Terjemahan
 • Bahasa Mandarin
 • Bahasa Jepun
 • Pembangunan Potensi Insan
 • Bahasa Melayu 4 (Warganegara)
 • Bahasa Melayu 2 (Antarabangsa)
 • Asas Tauhid (U2)
 • Fiqh Al-Sirah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 4
 • Pengantar Akhlak
 • Al-Tarikh Al-Islami
 • Falsafah Sains
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Terjemahan Teks Keagamaan
 • Fann Al-Kitabah
 • Asas Terjemahan II
 • Terjemahan Teks Komersial
 • Al-Muhadathah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Al-Dirasat Al-Islamiah
 • Al-Balaghah II
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Terjemahan Teks Akhbar Dan Media Massa
 • Manahij Al-Bahth Li Al-Tarjamah
 • Asas Kemahiran Komputer Dalam Terjemahan
 • Al-Nusus Al-Adabiyyah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 6
 • Terjemahan Lisani
 • Terjemahan Teks Teknikal
 • Analisis Wacana
 • Al-Maajim Al-Árabiyyah
 • Tadrib Maidani Wa Taqriruhu
 • Tahlil Al-Nusus Al-Arabiyyah
 • Al-Hadharah Al-Arabiyyah Al-Islamiyyah
 • Al-Adab Al-Arabiy
 • Al-Istisyraq Wa Al-Tayyarat Alfikriyyah Al-Mua’asirah
 • Ilmu Takhrij Al-Hadith