Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Al-Quran (Kepujian)

R/221/6/0237

Kod Programtitle bottom left g 4
BC01
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A7560
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini ditawarkan oleh Jabatan Pengajian Bahasa dan Linguistik Arab (JPBLA), Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Program pengajian ini bersifat major tunggal iaitu bidang pengajian bahasa Al-Quran atau bahasa Arab sebagai teras pengajian dengan menekankan hasil pembelajaran program ke arah memperkasa ilmu pengetahuan secara teori dan praktikal dalam bidang yang ditekuni supaya bakal graduan dapat menyumbang idea, kemahiran dan kepakaran yang diperolehi sepanjang pengajian untuk kelestarian hidup secara seimbang sebagai orang Islam yang mendalami ilmu fardu ain dan fardu kifayah mengikut arus perkembangan teknologi semasa.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / A-Level atau setara dengan lulus penuh dalam dua (2) mata pelajaran atau mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) termasuk salah satu (1) mata pelajaran berkaitan Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya pangkat Maqbul; atau

 • Lulus Matrikulasi/Foundation/Asasi dari mana-mana IPTS/Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dalam bidang Pengajian Islam dengan mendapat PNGK 2.00; atau

 • Lulus Diploma Pengajian Islam (Tahap 4 KKM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti berikut: IELTS 5.0/ CEFR B1 atau setara dengan TOEFL PBT (410-413) atau TOEFL IBT (34) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (36) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 3);

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Guru (Gred DG41), penterjemah Bahasa Arab-Melayu, jurubahasa, ahli akademik (pensyarah muda atau penyelidik), editor, pemandu pelancong, pereka bentuk grafik, pegawai tadbir, pegawai penyelidik bahasa Arab.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 43,108
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 49,908

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Hubungan Etnik (U1) (Warganegara)
 • Pengajian Malaysia 3 (U1) (Antarabangsa)
 • Tamadun Islam & Tamadun Asia (Titas) (U1) (Warganegara)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Antarabangsa)
 • Al-Nizam Al-Sautiyy
 • Academic Reading Skills
 • Hafazan & Tajwid I
 • Maharah Al-Istima` Wal Kalam
 • Maharah Al Qiraah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko Kurikulum
  Semester 2
 • A-Madkhal Ila Usul Al-Fiqh
 • Academic Writing Skills
 • Al-Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan
 • Hafazan & Tajwid II
 • Mustalah Al-Hadith
 • Al-Nizam Al-Nahwi I
 • Al-Nizam –Al-Sarfi I
 • Al-Madkhal Ila Ilm Al-Dakwah
 • Ulum Al-Quran
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko Kurikulum
  Semester 3
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Asas Tauhid (U2)
 • Workplace Communication Skills
 • Bahasa Mandarin
 • Bahasa Jepun
 • Pembangunan Potensi Insan
 • Bahasa Melayu 4 (Warganegara)
 • Bahasa Melayu 2 (Antarabangsa)
 • Al-Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Al- Nizam Al-Nahwiyy II
 • Al-Nizam Al-Sarfiyy II
 • Fiqh Al-Sirah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 4
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Al-Madkhal Ila Ilm Wa Fiqh Al-Lughah
 • Pengantar Akhlak
 • Al-Tarikh Al-Islami
 • Falsafah Sains
 • Maharah Al Kitabah
 • Asasiyyat Al-Balaghah
 • Al- Nizam Al-Nahwiyy III
 • Al-Kitabah Al-Mutaqaddimah
 • Al-Qiraah Al-Mutaqaddimah
 • Al-Masadir Al-Arabiyyah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Manahij Ta`Lim Al-Lughah Al-Arabiyyah
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Al-Dirasat Al-Islamiah
 • Al-Tarjamah Al-Tahririyyah
 • Al-Adab Al-`Arabi
 • Tahlil Al-Nusus Al-`Arabiyyah
 • Al-Ta`Allum Al-Iliktroniy
 • Ilm Al-Lughah Al-Tatbiqi
 • Tahlil Al-Akhtak
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 6
 • Tadrib Maidani Wa Taqriruhu
 • Al-Lughah Al-Arabiyyah Li Aghrad Siyahiyyah
 • Al-Lughah Al-Arabiyyah Li Aghrad Idariyyah
 • Al-Ma’ajim Al-Arabiah
 • Al-Tarjamah Al-Syafawiyyah
 • Al-Lughah Al-Arabiyyah Li Aghrad I'lamiyyah
 • Terjemahan Teks Komersial
 • Al-Lughah Al-Arabiyyah Li Aghrad Tijariyyah
 • Al-Ma'ajim Al-Arabiah
 • Al-Hadharah Al-Arabiyyah Al-Islamiyyah
 • Al-Balaghah Al-Quraniyyah
 • Fann Al-Khatabah
 • Al-Istisyraq Wa Al-Tayyarat Al-Fikriyyah Al-Mua’asirah
 • Ilmu Takhrij Al-Hadith